Quy định cấp sổ đỏ khi mua có chung quyền sử dụng đất

Hỏi: Nếu hai thửa đất thuộc hai chủ khác nhau, giờ muốn hợp thửa lại và chủ sở hữu là cả 2 người có được không?

Tôi thấy Điểm a, Khoản 2.3 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, điều kiện để được hợp thửa đất là đất phải có cùng mục đích sử dụng và cùng một chủ sử dụng hay không? Nếu 2 thửa đất thuộc 2 chủ khác nhau, giờ muốn hợp thửa lại và chủ sở hữu là cả 2 người có được không và có được coi là thuộc phạm vi quản lý sử dụng của một nhóm người cùng sử dụng đất như quy định trên không?

Bà Đặng Thị Kim Chung (Hà Nội)

Quy định cấp sổ đỏ khi mua có chung quyền sử dụng đất
Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng thì Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo Tiết a, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính thì thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; đồng thời có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vì vậy, việc hợp thửa đất phải tuân thủ theo nguyên tắc: Thửa đất phải giáp ranh, liền kề, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc tách thửa hoặc hợp thửa đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Khoản 2, Điều 98 Luật Đất đai quy định rõ, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận. Nếu các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì được xử lý theo quy định nêu trên.

Việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những dự án nóng trong thị trường bất động sản vùng ven HCM :

Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Theo Chính Phủ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *